Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door de ons uitdrukkelijk afgewezen. Wij bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie in deze website soms niet volledig, niet actueel of zelfs onjuistheden bevatten. De beheerder van deze website is niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie uit deze website. Evenmin aanvaardt de beheerder van deze website aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

 

Verstrekte informatie en adviezen op deze website over woningen en/of bedrijfspanden, te koop en/of te huur, verzekeringen, hypotheken, geldzaken, beleggingen en dergelijke of op juridisch of fiscaal terrein mogen nooit worden opgevat als een persoonlijk advies. Wanneer u besluit om adviezen en dergelijke van deze website op te volgen, doe dit dan altijd in overleg met een professionele adviseur. In overleg met een adviseur kan worden bepaald of deze adviezen van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn ons dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Wij geven dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de informatie van die websites.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van kopiëren, door te sturen, te verspreiden of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de individuele houders van het auteursrecht, merkenrecht en intellectueel eigendomsrecht

Wij kunnen niet garanderen dat de inhoud van de website, de software dan wel verwijzingen of hyperlinks naar derden die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.